32 Korenovskaya
Krasnodar
350005
Russia

Mr Ildar Gashin
gip@rusiris-group.ru

+7 861 258 33 61
+7 861 258 33 61

CONTACT US