Room 508-509, No. 168 Yu De Road, Xu Hui District
Shanghai
200030
China

Mr. Robert Yuan
robert@baojm.cn

+86 (21) 33634125
+86 13 901 765 202

CONTACT US